ماژول های جدید

ماژول ارزیابی انطباق

 • استخراج کلیه آیین نامه های مرتبط با حوزه ایمنی و بهداشت و محیط زیست در کشور و ثبت در دیتابیس.
 • امکان نمره دهی به مفاد اجرایی آئین نامه های اجرا شده در صنعت.
 • ثبت گزارش بازرسی های انجام شده به تفکیک تاریخ های مختلف.
 • امکان نمایش کلیه موارد ثبتی در و نتایج آن در یک صفحه و PDF و پرینت آنها.
 • امکان جستجو ارزیابی های انجام شده.
 • نمایش انواع نمودارهای مرتبط.
 • و …

ماژول ارگونومی

 • ثبت ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در ایستگاه های کاری مختلف.
 • محاسبه Risk Score هر ایستگاه و ارائه راهکاری اصلاحی.
 • تجزیه و تحلیل ریسک ها و پوسچرهای کاری به روش آنالیز پوسچر REBA.
 • امکان ذخیره ریسک های آنالیز شده در دیتابیس.
 • امکان نمایش کلیه ریسک ها در و نتایج آن در یک صفحه و PDF و پرینت آنها.
 • امکان جستجو در ریسکها و موارد ثبت شده.
 • نمایش انواع نمودارهای مرتبط.
 • و …

ماژول ارزیابی ریسک (FMEA)

 • امکان وارد نمودن کلیه نقاط حادثه سازو بارم دهی به هر ریسک بر اساس احتمال، شدت و کشف.
 • محاسبه Risk Score توسط نرم افزار و رنگ بندی عدد ریسک بر اساس منطقه سبز، زرد و قرمز.
 • امکان تعیین نتیجه ریسک و اقدامات اصلاحی انجام شده.
 • امکان فیلتر نمودن نقاط حادثه بر اساس بازه مشخصی از نتیجه ریسک.
 • امکان نمایش کلیه ریسک ها در و نتایج آن در یک صفحه و PDF و پرینت آنها.
 • امکان تعیین محوریت ریسک ها
 • نمایش نمودار درصد موارد ریسک بر اساس محوریت آنها
 • و …

ماژول حوادث

 • امکان ثبت کلیه حوادث و شبه حوادث با جزئیات کامل حادثه
 • امکان الحاق حوادث و شبه حوادث به پرونده طب کار پرسنل
 • ارائه انواع شاخص های FR، SR، FSI، Safe-T-Score
 • تعیین مشخصات عمومی، محل حادثه، زمان حادثه، درجه بندی شدت حادثه، اقدامات درمانی انجام شده و …
 • امکان اخذ خروجی PDF و پرینت از کلیه حوادث.
 • امکان بروزرسانی اطلاعات درج شده حوادث.
 • امکان جستجو در حوادث.
 • امکان اخذ انواع نمودارها و آنالیز های آماری حوادث.
 • و …

ماژول آموزش ها

 • امکان ثبت کلیه دوره های آموزشی
 • امکان الحاق آموزش های هر فرد به پرونده طب کار ایشان
 • تعیین نوع دوره آموزشی، مدرس، جزئیات آموزش و سر فصل های آن و …
 • امکان اخذ خروجی PDF و پرینت از کلیه دوره ها و شرکت کنندگان.
 • امکان بروزرسانی اطلاعات شرکت کنندگان در دوره.
 • امکان جستجو افراد در دوره های آموزشی
 • امکان اخذ انواع نمودارها و آنالیز های آماری.
 • و …

ماژول لوازم حفاظت فردی

 • امکان ثبت کلیه وسایل حفاظت فردی
 • امکان ثبت تعداد وسایل حفاظت فردی تحویلی
 • نیازسنجی وسایل حفاظت فردی (PPE)
 • امکان رویت و چاپ کلیه موارد تحویلی و گیرندگان.
 • امکان جستجو افراد و وسایل تحویل گرفته شده.
 • و …

ماژول ثبت آلاینده ها

 • امکان ثبت آلاینده های سنجش شده در سازمان.
 • امکان ثبت میانگین مقادیر اندازه گیری شده.
 • امکان جستجو در عوامل زیان آور اندازه گیری شده.
 • امکان ایجاد انواع تغییرات و عوامل زیان آور جدید.
 • امکان مقایسه با حدود مجاز مواجهه شغلی
 • و …

ماژول درمانگاه

 • امکان ثبت مراجعات افراد به پزشک مقیم شرکت در نرم افزار.
 • اتصال اطلاعات بخش طب کار به ماژول درمانگاه.
 • امکان فراخوانی اطلاعات از سوابق موجود در نرم افزار.
 • ارائه انواع نمودار های کمی و کیفی مربوط به مراجعه بیماران به پزشک.
 • گزارش تعداد دفعات و کیفیت مراجعات هر فرد در زمان کاری به پزشک در پروفایل فردی.
 • امکان ثبت و گزارشگیری داروهای تجویزی، میزان مرخصی های استعلاجی و …
 • و …

ماژول کپسولهای اطفا حریق

 • نرم افزار اختصاصی ثبت و گزارشگیری کلیه کپسولهای اطفا حریق سازمان.
 • تعیین وزن، نوع، تاریخ شارژ، وضعیت نصب، لوکیشن و … هر کپسول.
 • گزارش خودکار کپسولهایی که موعد شارژ آنها فرارسیده یا نزدیک به موعد است.
 • انواع نمودارهای کمی و کیفی مربوط به شرایط کپسولها.
 • امکان ثبت محل دقیق کپسولهای اطفا حریق روی نقشه.
 • امکان شماره گذاری کپسولهای سازمان
 • و …